CV số: 471/SGD&ĐT-TCCB V/v thực hiện đánh giá, phân loại công chức, viên chức hàng năm

UBND TỈNH NGHỆ AN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 471/SGD&ĐT-TCCB

Nghệ An, ngày 30 tháng 3 năm 2019

V/v thực hiện đánh giá, phân loại
công chức, viên chức hàng năm

 

 
 
  Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở
 
Thực hiện Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức (Nghị định 56/2015/NĐ-CP) và Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/2/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP; Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 23/2/2017 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức và Công văn số 2057/HD-SNV ngày 28/11/2017 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức các cơ sở giáo dục như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Đánh giá và phân loại công chức, viên chức nhằm làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu về tư tưởng, phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Kết quả đánh giá và phân loại là căn cứ để bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, thăng hạng chức danh nghề nghiệp, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ chính sách khác đối với công chức, viên chức.
2. Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá và phân loại công chức, viên chức bảo đảm khách quan, công bằng, toàn diện, cụ thể và thực chất; lấy kết quả, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, công vụ làm thước đo chủ yếu để đánh giá và phân loại. Kiên quyết khắc phục tình trạng nể nang, hình thức trong đánh giá và phân loại công chức, viên chức.
3. Thủ trưởng đơn vị xây dựng kế hoạch, tổ chức đánh giá, phân loại công chức, viên chức theo đúng quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá và phân loại đó.
 II. NGUYÊN TẮC, THỜI ĐIỂM ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI
 1. Nguyên tắc
Thực hiện theo quy định tại Điều 3, Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công, chức, viên chức.
 1. Thời điểm
Việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức các cơ sở giáo dục được thực hiện theo từng năm học. Thời điểm đánh giá, phân loại công chức, viên chức được tiến hành khi kết thúc năm học, trước khi thực hiện việc bình xét thi đua, khen thưởng.
Công chức, viên chức khi chuyển công tác trong năm học thì đơn vị mới có trách nhiệm đánh giá, phân loại kết hợp với ý kiến nhận xét của đơn vị cũ (đối với trường hợp có thời gian công tác ở nơi cũ từ 06 tháng trở lên). Đối với công chức, viên chức trong năm nghỉ chế độ thai sản hoặc cử đi đào tạo, bồi dưỡng các đơn vị vẫn tổ chức đánh giá, phân loại công chức, viên chức. Không thực hiện đánh giá đối với công chức, viên chức không đảm bảo thời gian làm việc trong năm từ 06 tháng trở lên.
III. ĐỐI TƯỢNG ĐÁNH GIÁ
 1. Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý: Thủ trưởng đơn vị.
 2. Viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý: Phó thủ trưởng đơn vị.
 3. Viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý: Giáo viên, nhân viên.
IV. CĂN CỨ, NỘI DUNG, THẨM QUYỀN, TRÌNH TỰ, HỒ SƠ ĐÁNH GIÁ
 1.  Căn cứ đánh giá
1.1. Công chức
 • Nghĩa vụ, đạo đức, văn hóa giao tiếp và những việc công chức không được làm quy định tại Luật Cán bộ, công chức;
 • Tiêu chuẩn ngạch công chức, chức vụ lãnh đạo, quản lý;
 • Nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm được phân công hoặc được giao chỉ đạo, tổ chức thực hiện.
1.2. Viên chức
 • Các cam kết trong hợp đồng làm việc đã ký kết;
 • Quy định về đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử của viên chức.
2. Nội dung đánh giá
 1. . Công chức lãnh đạo, quản lý (Thủ trưởng đơn vị)
Nội dung đánh giá thực hiện theo 09 nội dung được quy định tại Khoản 1, 2
 Điều 56 Luật Cán bộ, công chức, cụ thể:
- Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;
- Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc;
- Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;
- Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ;
- Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ;
- Thái độ phục vụ nhân dân;
- Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý;
- Năng lực lãnh đạo, quản lý;
- Năng lực tập hợp, đoàn kết trong đơn vị.
2.2. Viên chức được đánh giá theo các nội dung sau đây
Nội dung đánh giá thực hiện theo 04 nội dung được quy định tại Khoản 1
 Điều 41 Luật Viên chức, cụ thể:
- Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết;
- Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp;
- Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức;
- Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức.
Đối với viên chức quản lý (Phó thủ trưởng đơn vị) ngoài việc đánh giá theo các nội dung trên, còn được đánh giá thêm 02 nội dung được quy định tại Khoản 2 Điều 41 Luật Viên chức sau đây:
- Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ;
- Kết quả hoạt động của đơn vị về phần việc được giao quản lý, phụ trách.
 1.  Thẩm quyền và trách nhiệm đánh giá, phân loại công chức, viên chức
- Giám đốc Sở đánh giá, phân loại và chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá, phân loại Thủ trưởng, Phó thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở.
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở đánh giá, phân loại và chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá, phân loại đối với viên chức là giáo viên, nhân viên.
4. Trình tự, thủ tục đánh giá công chức (Thủ trưởng đơn vị)
a) Bước 1: Thủ trưởng đơn vị tự đánh giá và phân loại (mẫu 01 kèm theo).
b) Bước 2: Xin ý kiến nhận xét bằng văn bản của cấp ủy đảng nơi công tác.
c) Bước 3: Tổ chức cuộc họp đánh giá
- Thành phần dự họp: Cán bộ chủ chốt đơn vị, gồm: Cấp ủy đảng; tập thể lãnh đạo; Tổ trưởng, tổ phó chuyên môn và tương đương; Trưởng ban Thanh tra nhân dân; Chủ tịch và Phó Chủ tịch công đoàn cơ sở; Bí thư và Phó Bí thư đoàn thanh niên (nếu Phó Bí thư đoàn là giáo viên).
- Chủ trì cuộc họp: Bí thư hoặc Phó Bí thư cấp ủy (không là thủ trưởng đơn vị)
- Nội dung:
+ Thủ trưởng đơn vị trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác tại cuộc họp của đơn vị để mọi người tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến.
+ Các thành viên dự cuộc họp căn cứ kết quả tự đánh giá của Thủ trưởng đơn vịvà ý kiến nhận xét của Chi bộ để tham gia góp ý. Các ý kiến tham gia góp ý được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp.
d) Bước 4: Giám đốc Sở tham khảo ý kiến nhận xét tại bước 2, bước 3 nêu trên, tham khảo kết quả xếp loại theo chuẩn hiệu trưởng (nếu có), quyết định đánh giá, phân loại cấp trưởng các đơn vị trực thuộc theo 04 mức: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực; không hoàn thành nhiệm vụ theo các tiêu chí phân loại quy định tại Điều 18, 19, 20 và 21 Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 vàthông báo kết quả đánh giá, phân loại theo quy định.
5. Trình tự, thủ tục đánh giá và phân loại viên chức quản lý (Phó thủ trưởng đơn vị)
a) Bước 1: Phó thủ trưởng đơn vị tự đánh giá và phân loại (mẫu 02 kèm theo).
b) Bước 2: Xin ý kiến nhận xét bằng văn bản cấp ủy đảng nơi công tác.
c) Bước 3: Tổ chức cuộc họp đánh giá
- Thành phần dự họp: Cán bộ chủ chốt đơn vị, gồm: Cấp ủy đảng; tập thể lãnh đạo; Tổ trưởng, tổ phó chuyên môn và tương đương; Trưởng ban Thanh tra nhân dân; Chủ tịch và Phó Chủ tịch công đoàn cơ sở; Bí thư và Phó Bí thư đoàn thanh niên (nếu Phó Bí thư đoàn là giáo viên).
- Chủ trì cuộc họp: Thủ trưởng đơn vị.
- Nội dung:
+ Phó thủ trưởng đơn vị trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác tại cuộc họp của đơn vị để mọi người tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến.
+ Các thành viên dự cuộc họp căn cứ kết quả tự đánh giá của Phó thủ trưởng đơn vịvà ý kiến nhận xét của Chi bộ để tham gia góp ý. Các ý kiến tham gia góp ý được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp.
d) Bước 4: Thủ trưởng đơn vị tổng hợp các các ý kiến đánh giá tại bước 2 và bước 3 nêu trên; nhận xét, đánh giá đối với cấp phó; hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị Giám đốc Sở đánh giá, phân loại cấp phó theo quy định.
đ) Bước 5: Giám đốc Sở tham khảo ý kiến nhận xét tại bước 2, bước 3, bước 4 nêu trên, tham khảokết quả xếp loại theo chuẩn hiệu trưởng (nếu có), quyết định đánh giá, phân loại cấp phó các đơn vị trực thuộc theo 04 mức: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ theo các tiêu chí phân loại quy định tại Điều 25, 26, 27 và 28 Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 và Khoản 3, 4 Điều 1 Nghị định 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 vàthông báo kết quả đánh giá, phân loại theo quy định.
6. Trình tự, thủ tục đánh giá và phân loại viên chức (giáo viên, nhân viên)
a) Bước 1: Viên chức tự đánh giá và phân loại(mẫu 03 kèm theo).
b) Bước 2: Tổ chức cuộc họp đánh giá
- Thành phần: Toàn thể viên chức của tổ chuyên môn.
- Nội dung:
+ Viên chức trình bày Phiếu tự đánh giá;
+ Các thành viên dự cuộc họp căn cứ kết quả tự đánh giá của viên chức để tham gia góp ý. Các ý kiến tham gia góp ý được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp.
d) Bước 3: Thủ trưởng đơn vị tham khảo ý kiến tham gia của các thành phần dự họp (bước 2), tham khảo kết quả xếp loại theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên (nếu có), quyết định đánh giá, phân loại viên chức theo 04 mức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ và không hoàn thành nhiệm vụ theo các tiêu chí phân loại quy định tại Điều 25, 26, 27 và 28 Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 và Khoản 3, 4 Điều 1 Nghị định 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 và thông báo kết quả đánh giá, phân loại cho viên chức theo quy định.
7. Hồ sơ báo cáo kết quả đánh giá, phân loại viên chức và đề nghị đánh giá, phân loại công chức, viên chức quản lý
7.1. Báo cáo kết quả đánh giá, phân loại viên chức (Giáo viên, nhân viên)
- Quyết định kèm theo danh sách phân loại viên chức (mẫu 05).
7.2. Hồ sơ đề nghị đánh giá, phân loại công chức, viên chức quản lý (CBQL)
- Tờ trình của đơn vị (mẫu 04);
- Phiếu tự đánh giá và phân loại (mẫu 01, 02);
- Biên bản cuộc họp đánh giá của đơn vị;
- Ý kiến nhận xét của cấp ủy đảng đơn vị (đối với CBQL);
V. THÔNG BÁO KẾT QUẢ VÀ LƯU TRỮ TÀI LIỆU ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
 1. Thông báo kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên chức
a) Kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên chức phải được thông báo bằng văn bản cho công chức, viên chức sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết luận của người hoặc cấp có thẩm quyền đánh giá; niêm yết công khai kết quả tại cơ quan, đơn vị.
b) Sau khi nhận được thông báo kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên chức của người hoặc cấp có thấm quyền, trường hợp công chức, viên chức không nhất trí với kết luận đánh giá, phân loại thì có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại.
 1. Lưu giữ tài liệu đánh giá công chức, viên chức
Kết quả đánh giá, phân loại được thể hiện bằng văn bản, lưu vào hồ sơ công chức, viên chức, bao gồm:
 • Phiếu tự đánh giá, phân loại (Mẫu số 01, 02, 03);
 • Kết luận và thông báo bằng văn bản về kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên chức của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; hồ sơ giải quyết khiếu nại về kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên chức (nếu có).
VI. SỬ DỤNG KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI
1. Kết quả đánh giá là căn cứ quan trọng để bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, thăng hạng chức danh nghề nghiệp, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ chính sách khác đối với công chức, viên chức.
2. Kết quả đánh giá, phân loại công chức được sử dụng theo quy định tại Khoản 3 Điều 58 Luật Cán bộ, công chức, cụ thể:
Công chức 02 năm liên tiếp hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực hoặc có 02 năm liên tiếp, trong đó 01 năm hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ thì cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền bố trí công tác khác.
Công chức 02 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ thì cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền giải quyết thôi việc.
 1. Kết quả đánh giá, phân loại viên chức được sử dụng theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 29 Luật Viên chức, cụ thể:
Viên chức có 02 năm liên tiếp phân loại đánh giá ở mức độ không hoàn thành nhiệm vụ hoặc có 02 năm liên tiếp trong đó 01 năm phân loại mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm phân loại mức không hoàn thành nhiệm vụ thì đơn vị có thẩm quyền quản lý, sử dụng thực hiện tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế hoặc được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức.
VII. TỔ CHỨC, THỰC HIỆN
1. Căn cứ điều kiện cụ thể của đơn vị, Thủ trưởng đơn vị xây dựng các tiêu chí chi tiết để đánh giá và phân loại công chức, viên chức, trong đó phải tính đến tỷ lệ khối lượng công việc của công chức, viên chức đã thực hiện so với khối lượng công việc chung của đơn vị mình khi đánh giá, phân loại công chức, viên chức.
2. Các phòng giáo dục và đào tạo căn cứ các quy định có liên quan và Công văn này, hướng dẫn các đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức đúng tiến độ; đối với cấp trưởng, cấp phó các cơ sở giáo dục thuộc quyền quản lý của UBND huyện, thành phố, thị xã (UBND cấp huyện) do Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quyết định đánh giá, phân loại và chịu trách nhiệm về kết quả đó (nếu được Chủ tịch UBND cấp huyện ủy quyền); tổng hợp gửi báo cáo về Sở trước ngày 30/6 hàng năm (mẫu số 06).
3. Ngoài việc thực hiện đánh giá công chức, viên chức hàng năm theo hướng dẫn này, các cơ sở giáo dục còn phải thực hiện đánh giá hiệu trưởng, giáo viên theo chuẩn. Việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức cần đảm bảo tính liên thông, phù hợp với kết quả đánh giá theo chuẩn. Thống nhất chu kỳ đánh theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên như sau: Năm học 2018-2019 hiệu trưởng, giáo viên tự đánh giá; Năm học 2019-2020 người đứng đầu cơ sở giáo dục tổ chức đánh giá giáo viên, phó hiệu trưởng; Giám đốc đánh giá hiệu trưởng.
4. Thủ trưởng các cơ sở Giáo dục công lập và cơ sở Giáo dục ngoài công lập căn cứ theo các quy định có liên quan và hướng dẫn này để đánh giá, phân loại hợp đồng lao động tại đơn vị.
5. Các đơn vị trực thuộc Sở hoàn tất việc đánh giá, phân loại công chức, viên chứctheo hướng dẫn này và gửi hồ sơ (quy định tại phần IV mục 7) về Sở (qua Phòng Tổ chức cán bộ) trước ngày 05/6 hàng năm để thực hiện đánh giá, phân loại, lưu trữ, tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh (đồng thời gửi 01 bản điện tử tới địa chỉ email: lucnt@nghean.edu.vn).
 
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc, các Phó GĐ (để chỉ đạo);
- TT CĐ ngành;
- Các phòng ban cơ quan Sở;
- Các phòng GD&ĐT;
- Lưu VT, TCCB.
 
GIÁM ĐỐC
 
(Đã ký)
 
Thái Văn Thành
 
 
 
  Thông tin chi tiết
Tên file:
CV số: 471/SGD&ĐT-TCCB V/v thực hiện đánh giá, phân loại công chức, viên chức hàng năm
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
N/A
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
Thư viện Tin học
Gửi lên:
19/06/2020 23:02
Cập nhật:
20/06/2020 06:04
Người gửi:
admin
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
33.55 KB
Xem:
108
Tải về:
2
  Tải về
Từ site Website chính thức trường THPT Đặng Thúc Hứa:
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây