Trường THPT Đặng Thúc Hứa tổ chức Hôi thi "Kể Chuyện Bác Hồ"

Thứ năm - 07/04/2022 10:49
Hội thi "Kể chuyện Bác Hồ" là hoạt động quan trọng trong cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" nhằm tuyên truyền sâu rộng trong giáo viên, đoàn viên, học sinh về tư tưởng đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thông qua tổ chức Hội thi tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức của đoàn viên, học sinh đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, tệ tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội khác.
SỞ GD&ĐT NGHỆ AN
TRƯỜNG THPT ĐẶNG THÚC HỨA
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                                   Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
                Số:   / KH ĐTH          Thanh Chương, ngày 04 tháng 04 năm 2022
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI “KỂ CHUYỆN BÁC HỒ”
Năm học 2021 -2022
 
            Thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ chính trị về tiếp tục thưch hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020”;
            Thực hiện Kế hoạch số 2064/KH-SGD&ĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, ngày 10/10/2016 về việc thực hiện Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 – 2020;
Thực hiện Kế hoạch thực hiện hoạt động giáo dục NGLL, GDHN, giáo dục kĩ năng sống năm học 2021 – 2022;
Trường THPT Đặng Thúc Hứa xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi “Kể chuyện Bác Hồ” năm học 2021-2022 với những nội dung cơ bản sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
            1. Mục đích.
Hội thi "Kể chuyện Bác Hồ" là hoạt động quan trọng trong cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" nhằm tuyên truyền sâu rộng trong giáo viên, đoàn viên, học sinh về tư tưởng đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thông qua tổ chức Hội thi tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức của đoàn viên, học sinh đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, tệ tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội khác.
2. Yêu cầu.
Nội dung và chủ đề của thí sinh tham gia Hội thi "Kể chuyện Bác Hồ" phải có trong các tài liệu và ấn phẩm được phát hành chính thức; khi kể chuyện phải mang tính chân thực, khách quan, sinh động, hấp dẫn về tấm gương đạo đức của Người.
Hội thi "Kể chuyện Bác Hồ" phải được chuẩn bị chu đáo, tổ chức nghiêm túc, phong phú, đa dạng về nội dung, tránh hình thức; thực hiện đúng tiến độ thời gian. Việc bình chọn, đánh giá kết quả đảm bảo chính xác, công bằng, dân chủ, khách quan, tạo không khí sôi động, hào hứng trong giáo viên, học sinh.
Đoàn trường thực hiện tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau cuộc thi, gắn với việc tuyên truyền, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước; biểu dương người tốt, việc tốt.
II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, TÀI LIỆU CỦA HỘI THI:
1. Đối tượng dự thi.
Đối với giáo viên: Đăng kí tự nguyện.
Đối với học sinh: 1 tiết mục/ 1 lớp.
+Lớp 10,11 bắt buộc; khối 12 đăng kí tự nguyện.
Các đồng chí trong Ban tổ chức, Ban giám khảo, tổ thư ký không được tham gia Hội thi "Kể chuyện Bác Hồ".
2. Nội dung Hội thi.
Các bài dự thi cần thể hiện các nội dung sau;
- Hồ Chí Minh là biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần tự học và sáng tạo.
- Hồ Chí Minh là bậc đại trí, đại nhân, đại dũng nhưng lại vô cùng khiêm tốn, giản dị, tấm gương sống suốt đời phấn đấu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.
- Hồ Chí Minh là hiện thân của ý chí, nghị lực và tinh thần yêu nước nồng nàn, tuyệt đối tin tưởng và kính trọng nhân dân.
- Hồ Chí Minh là con người nhân ái, vị tha, khoan dung, nhân hậu hết mực vì con người; quan tâm đến sự nghiệp giáo dục, chăm lo cho sự phát triển của thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.
- Hồ Chí Minh cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, lối sống trong sáng, nếp sống giản dị, khiêm tốn, trung thực và chân thành,….
3. Tài liệu dùng cho thí sinh dự thi.
Thí sinh dự thi được sử dụng các tài liệu về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh đã được phát hành, phổ biến chính thức trong các sách, báo tạp chí...(phải chứng minh được nguồn tư liệu chính thống).
Ưu tiên kể các câu chuyện trong cuốn “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh THPT”
III. CÁCH THỨC, THỜI GIAN HỘI THI.
1. Hình thức
- Hội thi được thể hiện dưới hình thức cá nhân/ nhóm thí sinh.
- Nội dung các chuyện kể được ban tổ chức rà soát đề cương, thẩm định nguồn  Các tiết mục biểu diễn tại vòng chung kết xây dựng minh họa bối cảnh câu chuyện, các ca khúc hát về Bác.
- Thí sinh kể chuyện đầy đủ, rõ ràng, hấp dẫn người nghe có phần mở đầu dẫn chuyện và phần kết (nêu ý nghĩa, bài học của chuyện). Thí sinh có thể dùng các phương tiện âm thanh, ánh sáng,…hỗ trợ cho phần kể chuyện của mình.
- Thời gian kể tối thiểu 5 phút, tối đa 10 phút.
2. Kết quả của người dự thi:
2.1.Vòng sơ khảo đề cương.
- Mỗi tiết mục dự thi nộp 01 đề cương dự thi kể chuyện (Theo mẫu gửi kèm) gồm:
+ Đề cương có ghi rõ thông tin về thí sinh và truyện kể.
+ Giới thiệu về chủ đề, tên, nguồn chuyện kể.
+ Nội dung chuyện kể
+ Bài học liên hệ thực tiễn từ nội dung câu chuyện.
- Đề cương in (font chữ Time new roman – Cỡ 13, giãn hàng single-20pt) hoặc viết tay trên giấy A4.
- Thời gian nộp đề cương: 11/4/2022.
2.2. Vòng thi kể chuyện:
Tiết mục dự thi được tính theo thang điểm 100 (Có thể lệ và phiếu chấm điểm cụ thể). Ban giám khảo chấm điểm (theo mẫu phiếu điểm) xong gửi cho tổ thư ký tính và cộng điểm. Cuối hội thi tổ Thư ký báo cáo với Ban giám khảo, Ban tổ chức cuộc thi kết quả của từng thí sinh để xếp loại và trao giải.
Căn cứ vào kết quả, Ban giám khảo sẻ hội ý lựa chọn các tiết mục trao giải.
3. Thời gian tổ chức hội thi:
- Vòng sơ khảo đề cương: Các cá nhân tham gia nộp đề cương chuyện kể về BCH Đoàn trường trước ngày 11/4/2022. Ban giám khảo sẽ tiến hành chấm điểm chuẩn bị đề cương và công bố các lớp trực tiếp tham gia vòng thi kể chuyện trực tiếp vào ngày 12/4/2022.
-  Vòng thi kể chuyện: 14h ngày 18/4/2022.
IV. KINH PHÍ VÀ CÁC GIẢI THƯỞNG
1. Giải thưởng:
- 1 giải nhất 500.000 đồng
- 1 giải nhì 300.000 đồng
- 1 giải ba 200.000 đồng
- 3 giải khuyến khích 100.000 đồng
2. Kinh phí phục vụ Chung kết hội thi:
STT Nội dung Thành tiền (đồng)
1 Maket 150.000
2 Giải thưởng 1.300.000
3 Hỗ trợ văn nghệ 750.000
Tổng 2.200.000
Tổng kinh phí tổ chức dự kiến là: 2.200.000đ (Hai triệu hai trăm ngàn đồng) trích từ kinh phí hoạt động công tác giáo dục do phụ huynh hỗ trợ các hoạt động Đoàn trường.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
1. Ban tổ chức:
- Đ/c Nguyễn Thị NgaPBT Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Trưởng ban
- Đ/c Trần Khắc Thanh – Bí thư Đoàn trường, Phó ban.
- Đ/c Nguyễn Hoài Phương – Phó bí thư đoàn trường.
2. Ban Giám khảo
- Đ/c Nguyễn Thị NgaĐảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng - Trưởng ban
- Đ/c Trần Khắc ThanhĐUV, Bí thư đoàn trường; thành viên.
- Đ/c Nguyễn Thị Thủy Giáo viên Tin học, thành viên.
- Đ/c Nguyễn Thị ThắngTrưởng ban nữ công; thành viên
- Đ/c Nguyễn Hoài Phương – Phó bí thư đoàn trường.
3. Ban thư ký
            - Đ/c Trần Văn Hoàn UVBCH Đoàn trường.
4. Đoàn trường
            - Triển khai bắt thăm thứ tự kể chuyện các lớp, tổ chức vòng sơ khảo nghiêm túc trong các giờ chào cờ;
- Chuẩn bị cơ sở vật chất cần thiết/ MC dẫn chương trình cho vòng thi kể chuyện.
            - Đưa kết quả hội thi vào tiêu chí đánh giá thi đua của chi đoàn.
5. Các chi đoàn
            Các chi đoàn chuẩn bị phần dự thi của chi đoàn mình một cách nghiêm túc, chu đáo.
            Trên đây là kế hoạch thi KỂ CHUYỆN BÁC HỒ của Trường THPT Đặng Thúc Hứa. Trong quá trình triển khai có vấn đề vướng mắc trực tiếp liên hê Ban Tổ chức để phản ánh và giải quyết.

Nơi nhận:                                                                             KT HIỆU TRƯỞNG
- Hiệu trưởng                                                                                                    PHÓ HIỆU TRƯỞNG
- Đoàn trường;
- TTCM, GVCN
- Lưu.                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                   Nguyễn Thị Nga

 

Tác giả: admin

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

GIỚI THIỆU
khuon vien truoc
Trường THPT Đặng Thúc Hứa được thành lập năm 1975, tiền thân là Trường cấp 3 vừa học vừa lao động sản xuất. Hiện nay trường đóng chân trên địa bàn xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương.
THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn cổng thông tin điện tử Trường THPT Đặng Thúc Hứa thế nào?

logo
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi