CÔNG VĂN TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH CỦA HUYỆN ĐOÀN THANH CHƯƠNG

Thứ ba - 12/04/2022 04:24
KẾ HOẠCH: Học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2022 - 2026.
TỈNH ĐOÀN NGHỆ AN
BCH ĐOÀN HUYỆN THANH CHƯƠNG
***
     Số: 146 - KH/ĐTN
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Thanh Chương, ngày 04 tháng 4 năm 2022
TỈ  
KẾ HOẠCH
Học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
trong cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2022 - 2026
Thực hiện Kế hoạch số 4322 - KH/TĐTN - TG ngày 08/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc “Học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2022 - 2026”; Kế hoạch số 89 - KH/HU ngày 01/4/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc “Thực hiện chuyên đề hàng năm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Huyện đoàn ban hành kế hoạch học tập chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên giai đoạn 2022 - 2026, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt hệ thống chuyên đề giúp cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên nhận thức sâu sắc về ý chí tự lực tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; đồng thời hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ Đoàn, Đoàn viên thanh niên trong việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Thông qua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn, góp phần xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa; lòng yêu nước, tự hào dân tộc; có bản lĩnh, hoài bão, khát vọng cống hiến, vươn lên; phát triển lành mạnh, toàn diện, hài hòa cả về trí tuệ, thể chất, tinh thần.
2. Yêu cầu
- Xác định rõ vài trò, trách nhiệm, nội dung, phương thức để triển khai thực hiện tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ hơn nữa trong học tập, làm theo Bác của đoàn viên thanh niên, nhất là tính nêu gương của đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp, đặc biệt là người đứng đầu.
- Đổi mới phương pháp học tập, quán triệt, tuyên truyền, giáo dục và nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cụ thể hóa thành những việc đoàn viên thanh niên cần làm để trở thành những con người mới có đạo đức cách mạng, có lẽ sống và khát vọng, có tinh thần dấn thân, lòng nhân ái, quét sạch chủ nghĩa cá nhân.
- Việc triển khai chuyên đề cầ thực hiện nghiêm túc, thực chất, hiệu quả, có sản phẩm cụ thể, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện, gắn liền với nhiệm vụ chính trị của tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh thiếu nhi.
II. CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP
1. Chuyên đề học tập giai đoạn 2022 - 2026
- Tên chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” (căn cứ Hướng dẫn số 16-HD/BTGTW ngày 27/7/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương).
- Tài liệu học tập:
+ Tài liệu học tập chuyên đề toàn khoá “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” - Tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì biên soạn và phát hành (Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, năm 2021).
- Phương pháp học tập:
+ Đối với cán bộ đoàn: tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục và có hệ thống bằng hình thức phong phú, sinh động theo nội dung chuyên đề. Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc học tập, nghiên cứu; thực hiện việc sát hạch, kiểm tra, đánh giá thường xuyên và trong cả giai đoạn.
+ Đối với đoàn viên, thanh niên: nghiên cứu tài liệu chuyên đề, trong đó các cấp bộ đoàn ưu tiên xây dựng các nội dung trong tài liệu này thành bộ công cụ (biểu đồ hình ảnh, phim ngắn…) để phổ biến rộng rãi trong đoàn viên, thanh niên thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, trang tin điện tử… trong và ngoài Đoàn. Chủ động đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền: tăng cường sử dụng các phương thức truyền thông mới trên nền tảng số, nhất là mạng xã hội; thông qua tọa đàm, giao lưu, văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền miệng, hệ thống báo cáo viên và tuyên truyền viên, các buổi sinh hoạt…
+ Mỗi cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên tự liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu, rèn luyện phong cách người cán bộ đoàn, đoàn viên trong thời kỳ mới.
2. Chuyên đề học tập theo từng năm
2.1. Đối với cán bộ đoàn
- Tên chuyên đề:
+ Năm 2022: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân.
+ Năm 2023: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương.
+ Năm 2024: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung.
+ Năm 2025: Học tập và làm theo phong cách đi cơ sở của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
+ Năm 2026: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tinh thần đại đoàn kết dân tộc.
- Tài liệu học tập:
+ Chuyên đề học tập do Trung ương Đoàn ban hành theo từng năm.
+ Kế hoạch triển khai các cấp bộ đoàn học tập chuyên đề theo từng năm.
+ Các tài liệu do địa phương, đơn vị biên soạn, hướng dẫn thực hiện.
- Thời gian học tập: Mỗi chuyên đề thực hiện trong một năm, trọng tâm vào dịp 19/5 hằng năm.
- Phương pháp học tập:
+ Tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc và các chuyên đề theo từng năm, nêu cao trách nhiệm gương mẫu, tiên phong đi đầu của cán bộ đoàn gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Chương lần thứ XXXI, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Thanh Chương lần thứ XXX và nghị quyết đại hội đoàn các cấp.
+ Tổ chức các cuộc thi thiết kế sản phẩm tuyên truyền, các cuộc thi, hoạt động tìm hiểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
+ Các cấp bộ đoàn tổ chức hội nghị tập trung hoặc trực tuyến tùy vào điều kiện thực tế của đơn vị và tình hình dịch bệnh COVID-19 để học tập, phổ biến, quán triệt chuyên đề theo từng năm đảm bảo theo yêu cầu đề ra.
+ Tổ chức các hoạt động học tập chuyên đề trong sinh hoạt của các cơ quan lãnh Đoàn các cấp.
+ Xây dựng các bộ sản phẩm tuyên truyền trên mạng xã hội bằng đồ họa thông tin (infographic), phim ngắn về các nội dung của chuyên đề. Tổ chức tuyên truyền và cung cấp tài liệu để các cấp bộ đoàn, cán bộ đoàn học tập.
+ Tăng cường tuyến tin bài về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và định hướng học tập chuyên đề trên các ấn phẩm báo chí; biên tập, phát hành các ấn phẩm liên quan đến nội dung của chuyên đề trong năm.
+ Các cấp bộ Đoàn thực hiện kiểm tra chuyên đề, lồng ghép trong các đợt kiểm tra định kỳ, thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sau các đợt kiểm tra cần đánh giá được hiệu quả của việc học tập các chuyên đề, có kế hoạch khắc phục những mặt hạn chế, thiếu sót, đồng thời biểu dương những điển hình tiên tiến, những mô hình hay, cách làm hiệu quả.
+ Thực hiện việc sát hạch, đánh giá kết quả học tập hằng năm trên Ứng dụng Thanh niên Việt Nam (hoặc 01 nền tảng số khác).
2.2. Đối với đoàn viên, thanh niên
- Tên chuyên đề:
+ Năm 2022: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về khát vọng cống hiến dựng xây đất nước.
+ Năm 2023: Học tập và làm theo tinh thần học tập suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
+ Năm 2024: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tinh thần tập luyện thể dục, thể thao.
+ Năm 2025: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
+ Năm 2026: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tinh thần quốc tế trong sáng.
- Tài liệu học tập:
+ Chuyên đề học tập do Trung ương Đoàn ban hành theo từng năm.
+ Xây dựng chuyên đề dành cho đoàn viên, thanh niên dưới dạng biểu đồ hình ảnh, bảng biểu… để tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, các trang tin điện tử… trong và ngoài Đoàn.
+ Xây dựng các video, clip trích dẫn những lời dạy của Bác; những câu chuyện kể về Bác; các video ngắn về tấm gương học tập và làm theo bác trong thực tiễn đời sống thanh niên.
+ Các tài liệu do địa phương, đơn vị biên soạn, hướng dẫn thực hiện.
- Thời gian học tập: Mỗi chuyên đề thực hiện trong một năm. Việc học tập phải được tiến hành thường xuyên, trọng tâm vào dịp 19/5 hằng năm.
- Phương pháp học tập:
+ Các cấp bộ đoàn chủ động lựa chọn hình thức học tập phù hợp với đoàn viên, thanh niên ở các khối đối tượng, địa bàn khác nhau.
+ Đoàn viên thanh niên căn cứ nội dung chuyên đề đăng ký tự học tập, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thường xuyên rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các nội dung tự đăng ký.
+ Tổ chức học tập, thảo luận về nội dung chuyên đề trong sinh hoạt chi đoàn, chi hội; đoàn viên tự kiểm điểm trước chi đoàn về những nội dung đã đăng ký phấn đấu làm theo; trong từng tháng, quý, các đơn vị chọn những vấn đề còn hạn chế của cá nhân, tập thể để thảo luận biện pháp khắc phục.
+ Xây dựng các bộ sản phẩm tuyên truyền trên mạng xã hội bằng đồ họa thông tin (infographic) và phim ngắn về các nội dụng của chuyên đề. Tổ chức tuyên truyền và cung cấp tài liệu để đoàn viên thanh niên học tập.
+ Tăng cường tuyến tin bài về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và định hướng học tập chuyên đề trên các ấn phẩm báo chí, biên tập phát hành các ấn phẩm liên quan đến nội dung của chuyên đề trong năm.
+ Ban Thường vụ Huyện đoàn triển khai cho đoàn viên thanh niên đăng ký học tập các chuyên đề và tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập trên ứng dụng di động Thanh niên Việt Nam.
+ Các cấp bộ Đoàn thực hiện việc sát hạch, đánh giá, công nhận kết quả việc học tập các chuyên đề đối với đoàn viên gắn với việc thực hiện chương trình “Rèn luyện đoàn viên”; coi các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí đánh giá phân tích chất lượng đoàn viên hàng năm.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Huyện đoàn:
- Xây dựng và ban hành kế hoạch “Học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2022 - 2026”.
- Hướng dẫn cho các cơ sở Đoàn triển khai cho đoàn viên thanh niên đăng ký học tập chuyên đề, đánh giá kết quả học tập hàng năm trên ứng dụng di động Thanh niên Việt Nam.
2. Các cơ sở Đoàn
- Các cơ sở Đoàn căn cứ Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện đoàn, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp tình hình, điều kiện tại địa phương.
- Thường xuyên thông tin, báo cáo về Ban Thường vụ Huyện đoàn (qua email: huyendoanthanhchuong@gmail.com) gắn với báo cáo tháng, quý. Cuối năm thực hiện báo cáo chuyên đề kết quả thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trước ngày 15/10 hàng năm.
Trên đây là Kế hoạch Học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2022 - 2026, Ban Thường vụ Huyện đoàn đề nghị đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả.
Nơi nhận:
- TT, BTG Tỉnh đoàn;
- TT, BTG, BDV Huyện ủy;
- Các cơ sở Đoàn;
- Lưu VP.
TM. BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ


(Đã ký)


Nguyễn Tư Hải Phong


 

Tác giả: admin

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

GIỚI THIỆU
khuon vien truoc
Trường THPT Đặng Thúc Hứa được thành lập năm 1975, tiền thân là Trường cấp 3 vừa học vừa lao động sản xuất. Hiện nay trường đóng chân trên địa bàn xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương.
THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn cổng thông tin điện tử Trường THPT Đặng Thúc Hứa thế nào?

logo
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi